Cwestiynau Cyffredin

Mae'r Gwobrau Bywydau Creadigol yn ddathliad blynyddol o gyflawniadau grwpiau celfyddydol gwirfoddol ledled y DU a Gweriniaeth Iwerddon. 

Ar gyfer pwy mae'r Gwobrau Bywydau Creadigol?

Mae'r Gwobrau'n cydnabod ymgysylltiad, partneriaeth, arloesedd a datblygiad creadigol ar draws prosiectau a grwpiau gwirfoddol ac a arweinir gan y gymuned; yn aml yn tynnu sylw at yr arwyr ‘di-glod’ hynny sy’n arwain ac yn cynnal gweithgaredd diwylliannol creadigol er budd eraill. Bwriedir i'r gwobrau fod mor gynhwysol â phosibl. Dywedwch wrthym sut y gallwn eich cynghori neu eich cefnogi gyda chais os oes angen.

Pam ydych chi'n rhedeg y gwobrau hyn?

Mae Bywydau Creadigol eisiau tynnu sylw at a rhannu arfer da i ysbrydoli eraill i fod yn greadigol. Rydym hefyd am ddathlu'r buddion niferus - unigol a chyfunol - y gall bod yn greadigol eu cynnig.

Pa gyfnod mae Gwobrau 2022 yn ei gwmpasu?

1 Medi 2021 - 30 Medi 2022 (mae prosiectau parhaus hefyd yn gymwys)

Cynhaliodd ein sefydliad celfyddydol brosiect ymgysylltu â chymuned - a ydym yn gymwys?

Ydych - y prif beth yw bod gwirfoddolwyr yn arwain menter a rhedeg y prosiect yn bennaf.

Mae ein prosiect yn cynnwys rhai staff taledig - ydyn ni'n gymwys?

Ydych - y prif beth yw bod gwirfoddolwyr yn arwain menter a rhedeg y prosiect yn bennaf.

Cawsom ychydig o arian i gefnogi ein prosiect - a ydym yn gymwys?

Ydych - y prif beth yw bod gwirfoddolwyr yn arwain menter a rhedeg y prosiect yn bennaf. Cydnabyddwch bob ffynhonnell ariannu lle bo hynny'n briodol.

A oes ots sut mae ein grŵp wedi'i gyfansoddi?

Nid yw cael eich cyfansoddi fel grŵp yn ofyniad. Mae Gwobrau Bywydau Creadigol yn dathlu'r gweithgaredd sydd wedi digwydd a'r effaith y mae wedi'i chael.

A oes ots bod ein grŵp wedi cyrraedd y rhestr fer neu ennill Gwobr Bywydau Creadigol (neu Gwobr Epig) o'r blaen?

Na - mae croeso i ymgeiswyr blaenorol, gan gynnwys enillwyr a'r ail oreuon, i wneud cais eto.

Pwy sy'n beirniadu Gwobrau Bywydau Creadigol?

Mae panel beirniaid yn cael ei ymgynnull ym mhob gwlad (Lloegr, Iwerddon/Gogledd Iwerddon, yr Alban, Cymru) sy’n cynnwys staff ac ymddiriedolwyr Creative Lives, cynrychiolwyr o randdeiliaid lleol ac enillwyr blaenorol. Mae'r paneli yn dewis enillydd a'r ail safle o bob cenedl.

Gall pob grŵp ar y rhestr fer hefyd dderbyn pleidleisiau gan y cyhoedd er mwyn ennill Gwobr Dewis y Bobl. Pleidleisir dros hyn ar-lein drwy wefan Bywydau Creadigol.

Gwahoddir pob grŵp ar y rhestr fer hefyd i bleidleisio dros un o'r grwpiau (nid eich un chi!) i ennill y Wobr Cyfoedion am Ragoriaeth.

Pryd fyddwn ni’n clywed a ydyn ni wedi cyrraedd y rhestr fer, neu wedi ennill, Gwobr Bywydau Creadigol?

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw dydd Llun 19 Rhagfyr 2022. Bydd rhestr fer yn ymddangos ar wefan Creative Lives erbyn dydd Iau 22 Rhagfyr, a bryd hynny gall pob grŵp ar y rhestr fer ddechrau canfasio pleidleisiau ar gyfer Gwobr Dewis y Bobl.

Bydd enillydd a’r ail safle o bob gwlad yn cael eu dewis gan ein paneli beirniadu erbyn diwedd Ionawr 2023, a bydd seremoni Gwobrau Bywydau Creadigol yn cael ei chynnal yn Leeds ddechrau mis Mawrth. Bydd pob teithio a llety yn cael ei gynnwys ar gyfer dau gynrychiolydd o bob grŵp buddugol.