1. Sut i ymgynnig

Mae Gwobrau Bywydau Creadigol ar gyfer prosiectau creadigol sy'n cynnwys dinasyddion, artistiaid a phobl greadigol sy'n cymryd rhan am y cariad ohono ac ar sail amatur.

Gall trefnwyr fod yn grŵp gwirfoddol, mudiad proffesiynol neu ddinesydd greadigol cyn belled â bod yr artistiaid gwirfoddol sy'n gysylltiedig hefyd yn cymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau a rhedeg y prosiect. 

I fod yn gymwys i wneud cais am Gwobr Bywydau Creadigol rhaid i chi allu ateb yn gadarnhaol i'r cwestiynau canlynol:

  • Mae ein prosiect/grŵp yn cynnwys pobl sy'n cymryd rhan am y cariad ohono ac ar sail amatur.
  • Nid yw staff cyflogedig sy'n ymwneud â'n prosiect yn brif penderfynwyr. 
  • Cynhaliwyd ein prosiect rhwng Medi 2021 a Medi 2022 (neu mae’r grŵp yn parhau) ac mae wedi’i leoli yn y DU neu Weriniaeth Iwerddon.

2. Beth fydd yn digwydd i’r deunydd atodol rydym yn gyflwyno?

Rydym yn gofyn am lun er mwyn ei gyflwyno ynghyd â'ch ffurflen gais. Rydym hefyd yn croesawu deunydd atodol pellach, megis ffotograffau, torion o'r wasg ac ati, o grwpiau sydd ar y rhestr fer. Anfonwch deunyddiau dros e-bost, os yn bosibl. Os hoffech anfon drwy'r post, cofiwch na allwn ddychwelyd y deunyddiau hyn.

Drwy gyflwyno’r deunydd hwn, rydych yn cytuno iddo gael ei gyhoeddi ar wefan Bywydau Creadigol ac unrhyw ddeunydd cyhoeddusrwydd sy'n gysylltiedig â Bywydau Creadigol. Byddwn ond yn ei ddefnyddio i hyrwyddo Bywydau Creadigol, Gwobrau Bywydau Creadigol a gweithgareddau eich grwp.

3. Pa hawlfraint, caniatâd a chyfreithlondeb mae'n rhaid i ni gael i wneud cais?

Rhaid i ymgeiswyr ardystio bod cliriadau hawlfraint priodol a chaniatâd ar gyfer yr holl ddeunyddiau a gyflwynir fod wedi ei gael (ee caniatâd bobl yn y lluniau).

Dylai eich ffurflen gais, ac unrhyw ddeunydd atodol, ymwneud yn benodol â'ch grŵp.

Ni ddylai eich cais, na'r holl wybodaeth y byddwch yn cyflwyno a / neu ddosbarthu i roi cyhoeddusrwydd i'ch cais, torri eiddo deallusol, preifatrwydd neu unrhyw hawliau eraill unrhyw drydydd parti.

4. Proses beirniadu

Mae panel beirniaid yn cael ei ymgynnull ym mhob gwlad (Lloegr, Iwerddon/Gogledd Iwerddon, yr Alban, Cymru), yn cynnwys staff Bywydau Creadigol, ymddiriedolwyr, cynrychiolwyr o blith rhanddeiliaid lleol ac enillwyr blaenorol. Mae'r paneli yn dewis enillydd a'r ail safle o bob cenedl.

Bydd pob grŵp ar y rhestr fer yn gymwys ar gyfer Gwobr Dewis y Bobl, sy’n cael ei pleidleisio arlein gan aelodau o'r cyhoedd. 

Gall grwpiau ar y rhestr fer hefyd bleidleisio dros ei gilydd i ennill y Wobr Cymheiriaid am Ragoriaeth.

Mae penderfyniad y beirniaid yn derfynol, ac ni fydd Bywydau Creadigol yn ymrwymo i unrhyw drafodaeth ynghylch y canlyniadau. Rydym, fodd bynnag, yn hapus iawn i gynnig adborth ar gais i unrhyw grwpiau sydd â diddordeb.

5. Cyhoeddusrwydd

Rydym yn argymell yn gryf bod yr holl grwpiau ar y rhestr fer yn rhoi cyhoeddusrwydd eu hunain yn bell ac agos, er mwyn denu pleidleisiau ar gyfer Gwobr Dewis y Bobl a gwneud y gorau o fanteision o gael eu cydnabod fel cofnod ar y rhestr fer. Byddwn yn darparu datganiad i'r wasg i bob grŵp ar y rhestr fer a chefnogaeth i hyrwyddo eu statws ar y rhestr fer.

Bydd grwpiau fuddugol a’r rhai a ddaeth yn ail yn derbyn pecyn Enillydd Gwobr Bywydau Creadigol electronig, a fydd yn cynnwys logo a brandio, y gallant eu defnyddio ar unrhyw gyfathrebu neu gyhoeddusrwydd y maent yn dymuno.

Gellir gofyn enillwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau hyrwyddo o ran y Gwobrau Bywydau Creadigol. Mae Bywydau Creadigol yn cadw'r hawl i ddefnyddio enwau enillwyr, eu lluniau a sain a / neu recordiadau gweledol a gyflwynir ganddynt yn unrhyw gyhoeddusrwydd i hyrwyddo'r Gwobrau Bywydau Creadigol a Chelfyddydau Gwirfoddol yn gyffredinol.

6. Sut rydym yn trin eich gwybodaeth

Mae Bywydau Creadigol yn dilyn deddfwriaeth diogelu data yn y DU, ac felly ni chaiff unrhyw ddata personol y byddwch yn cyflwyno (cyfeiriadau e-bost, rhifau ffôn ac ati) ei datgelu i drydydd parti heb eich caniatâd ymlaen llaw.

Bydd unrhyw ddata a gyflwynwyd i'r Gwobrau Bywydau Creadigol cael ei gadw gan Bywydau Creadigol am gyfnod rhesymol ar ôl y gwobrau cau, at ddibenion gweinyddu.

7. Telerau ac Amodau

Trwy gystadlu yn y gwobrau, rydych yn cytuno bod yr holl wybodaeth a gyflwynir gennych yn wir, ar hyn o bryd a bod yr holl hawlfraint / caniatâd angenrheidiol yn ei le.
Mae Bywydau Creadigol yn cadw'r hawl i wneud unrhyw newidiadau i'r dyddiad cau neu’r gwobrau sy'n dod yn angenrheidiol yn dilyn hynny.
Efallai y bydd Bywydau Creadigol yn olygu, dileu neu analluogi mynediad i wybodaeth a chofnodion sy'n ymddangos i fod yn gyfreithiol neu fel arall yn broblemus (ee torri hawlfraint neu eiddo deallusol neu breifatrwydd hawliau eraill o bobl eraill, yn ddifenwol, neu am unrhyw reswm dilys arall).
Mae Bywydau Creadigol hefyd yn cadw'r hawl i anghymwyso unrhyw ymgeisydd os bydd ganddwn sail resymol dros gredu fod yr ymgeisydd wedi torri unrhyw un o'r Rheolau.

Pob lwc gyda'ch cais!